امروز جمعه  27 مرداد 1396
00:00
01:00 مستند 7
01:00
00:20 راز آرماگون
01:20
00:35 گره
01:55
00:05 سرود ج ا ا
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
08:50
00:10 کارآفرین
09:00
09:15
00:15 اقلیم ایران
09:30
01:30زنده صبحی دیگر
11:00
11:15
01:00 مستند
12:15
00:15 نگارگری ایران
12:30
13:00
13:30
00:40زنده دکتر سلام
14:10
00:05 آیا میدانید
14:15
15:00
00:45زنده تکنو
15:45
16:00
17:30
00:30 آرامش در وحشی ترین نقطه آفریقا
18:00
00:30زنده مسیر برتر
18:30
19:00
00:30 باور های غلط
19:30
00:40زنده فرصت برابر
20:10
21:00
01:00 معلم
22:00
01:00 عدالتخانه
23:00
00:30 سرزمین ستاره ها
23:30
00:30 دیار مهر
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد